Línies d'investigació / Líneas de investigación

Tecnologies de Relació

Estudi de qualsevol tecnologia contemporànea que promogui o faciliti les relacions interpersonals intencionadament o no. Són un exemple d'aquesta mena de tecnologies, els sistemes de missatgeria instantània, els mòbils, els videojocs, etc.

Afectivitat i emocions

Entenem que els processos afectius són consubstancials als processos psicosocials. Les emocions són processos, són socials i són discursives. A més a més, en la nostra societat, el consum es pot entendre com una nova emoció, una emoció complexa, social i discursiva.

Fractura digital de gènere

La fractura digital de gènere no es produeix tant al nivell d'usuari com al nivell expert, o d'ús avançat. Per moltes raons, les noies estan excloses de la creació de noves tecnologies i per tant excloses de la creació del nostre món i del futur.

Gènere i TIC

Gènere i Tecnologia no són entitats separades, són quelcom mutuament constitutiu i definitori. JOVENTIC aposta per estudiar el paper de les TIC en la conformació de gènere i de les relacions de gènere presents a la nostra societat.

Joventut

En el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) podem constatar que els joves no són els subjectes inacabats, en desenvolupament, que molts adults esperen, sinó que coneixen, dominen, creen i recreen, aspectes de les TIC que els adults desconeixen. Per aquesta raó, el mestratge dels joves en aquest terreny, demostra amb força el caràcter de construcció social d'aquesta categoria.

Metodologia per a l'estudi de les TIC

Anàlisi i reflexió sobre les metodologies emprades en l'estudi i la recerca sobre els nous espais virtuals i presencials de relació mitjançant les TIC.

Societat de consum

Entenem que el procés del consum no es limita a l'obtenció d'un bé per a la satisfacció d'una necessitat, sinó que implica la producció de sentits i de significats. El consum és el conjunt de processos materials i simbòlics a través dels quals les persones usem i ens apropiem dels productes de forma activa.