Domingo, Febrero 23, 2020

 01:39 

Estudi de les visions de ciutadans, professionals i gestors sobre l'atenció sanitària a Catalunya

Empresa/Administración financiadora: Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Duración: 1/1/2005 - 31-12-2005 

Investigador responsable: Lupicinio Íñiguez Rueda i Marga Sánchez-Candamio Méndez

Investigadores:  Silvia Camps, Brígida Maestres, Jordi Sanz, Juan Muñoz, Félix Vázquez

Informe: http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/mapasan.pdf  

L'entorn on s'insereixen els serveis de salut és altament complex i canviant. Els determinants polítics econòmics, l'estructura social, les formes d'organització i de gestió canvien, al temps que es produeix un increment progressiu de les demandes d'atenció sanitària i sociosanitària.

Les polítiques públiques han d'adaptar-se a aquests canvis i han de poder oferir alternatives i formes d'afrontament adequades al nou escenari social.

Determinar les necessitats sanitàries i donar les respostes adequades a les mateixes no ha de ser tasca únicament d'experts, sinó que ha de comportar la participació de la població en la seva totalitat.

El present estudi pretén fixar un coneixement sobre el sistema de salut, que inclou l'atenció primària, l'atenció hospitalària, l'atenció sociosanitària, i l'atenció en salut mental que pugui orientar la presa de decisions de planificació en l'àmbit de la salut.

Específicament, el seu propòsit és evidenciar i contrastar conjuntament la visió que la ciutadania, els professionals i els gestors del sistema de salut per tal d'orientar la planificació sanitària a Catalunya; i aportar, així, una perspectiva metodològica (mirada) qualitativa per generar informació significativa socialment i rellevant per a la pràctica.

Objectius:

  • Conèixer les experiències, percepcions i valoracions dels agents implicats en l'atenció produïda en els serveis de salut per tal de contribuir a definir les seves accions.
  • Identificar els punts forts i punts febles dels serveis de salut des de la perspectiva dels ciutadans, professionals i gestors.